„Fond Českých korporátních dluhopisů je fondem kvalifikovaných investorů, jehož cílem je investovat do dluhopisů v ČR s menším rizikem než při jejich přímém nákupu s cílovým výnosem pro investora 5% p.a.“

Proč investovat přes fond?

Umíme posoudit kvalitu dluhopisu lépe než běžný investor či investiční poradce

Podle našich zkušeností minimum těchto stran zkoumá skutečnou hodnotu dluhopisu a schopnost firmy dostát svým závazkům.

Dluhopisy do fondu  jsou vybírány specialisty za jasně daných ekonomických parametrů, které firma musí splňovat. Dluhopis je oceňován na základě oceňovacího modelu schváleném nezávislou autoritou (Grand Thorton Valuations) s posvěcením depozitáře (UniCredit Bank). To vše za dohledu auditora a ČNB. 

 

Dokážeme dluhopisy nakupovat za výhodnějších podmínek

Obvykle investor nakupuje dluhopis zatížený provizí prodejce za jeho nominální hodnotu. Oproti tomu do fondu nakupujeme dluhopisy výhodněji a to díky větším objemům i lepší vyjednávací pozici. 

 

Jako investor jste lépe chráněni před případnými problémy

Portfolio fondu je rozděleno mezi mnoho firem. Investor tak nese daleko nižší riziko poklesu než při přímé držbě dluhopisů. Ocenění dluhopisů a jejich nákup probíhá podle předem dané, transparentní a nemanipulovatelné metodiky, která se opírá o finanční ukazatele. 

Chcete se stát investorem nebo zjistit více informací? Kontaktujte nás

+420 739 233 282

info@dluhopisovyfond.cz

Upozornění

Český fond korporátních dluhopisů je fond kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statuty fondů jsou k dispozici na vyžádání u správce fondu, CODYA investiční společnosti, a.s.https://www.codyainvest.cz/cs/info-pro-investory. Další důležité informace pro investory jsou k dispozici na https://www.codyainvest.cz/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti, O&M Asset Management, s.r.o., Na příkopě 988/31, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku. Pokud chcete být kontaktováni za účelem získání bližších informací o našich fondech a investování s nimi, prosím vyplňte a odešlete následující formulář.