„Fond Českých korporátních dluhopisů je fondem kvalifikovaných investorů, jehož cílem je investovat do dluhopisů v ČR s menším rizikem, než při jejich přímém nákupu s cílovým výnosem pro investora 5-6 % p.a.“

Proč investovat přes fond?

Umíme posoudit kvalitu dluhopisu lépe než běžný investor či investiční poradce

Dluhopisy do fondu jsou vybírány za jasně daných parametrů, které firma musí splňovat. Jejich nákup tak probíhá podle transparentní a nemanipulovatelné metodiky, která se opírá pouze o finanční ukazatele. Do rozhodovacího procesu tak nevstupují žádné osobní dojmy.

Investujeme do zajímavých firem

Portfolio fondu je rozděleno do různých firem v odlišných sektorech. Za ty zajímavé považujeme oblast realitního developmentu, zdravotní péče nebo energetiky.

Jako investor jste lépe chráněni před případnými problémy

Do fondu nakupujeme zejména dluhopisy, které jsou připraveny právě pro potřeby fondu. Díky tomu nadstandardně ošetřujeme rizika a stanovujeme si podmínky, za kterých peníze firmě poskytneme. Mezi taková omezení patří plnění finančních ukazatelů, jako je třeba maximální míra zadlužení nebo zákaz výplat dividend a podílů na zisku do doby splacení dluhopisů.

Chcete se stát investorem nebo zjistit více informací? Kontaktujte nás

+420 739 233 282

info@dluhopisovyfond.cz

Upozornění

Český fond korporátních dluhopisů je fond kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statuty fondů jsou k dispozici na vyžádání u správce fondu, CODYA investiční společnosti, a.s.https://www.codyainvest.cz/cs/info-pro-investory. Další důležité informace pro investory jsou k dispozici na https://www.codyainvest.cz/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti, O&M Asset Management, s.r.o., Na příkopě 988/31, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku. Pokud chcete být kontaktováni za účelem získání bližších informací o našich fondech a investování s nimi, prosím vyplňte a odešlete následující formulář.