Desatero dotazů k Fondu Českých korporátních dluhopisů

Přinášíme vám přehled nejčastějších dotazů ohledně fungování fondu:

1) Proč jste fond kvalifikovaných investorů?

Raději bychom byli retailový fond, ke kterému by se snáze dostalo větší množství investorů. Nicméně vzhledem k faktu, že regulace přikazuje mít v takovém retailovém fondu 90 % dluhopisů burzovně obchodovaných, nebyli bychom schopni v realitě našeho trhu takový fond plnit kvalitními dluhopisy. Drtivá většina korporátních dluhopisů na našem trhu totiž burzovně obchodovaných není. A bez nich nebudeme dosahovat plánovaného výnosu.

2) Jaký je plánovaný výnos? A investiční horizont?

Cílíme na 5-6 % čistého výnosu pro klienta. Doporučený investiční horizont je 3 a více let tak, aby byl dostatečný prostor realizovat investiční strategii fondu. Doba 3 roky se kryje s nejkratší splatností jednotlivých dluhopisů, které jsou na trhu běžně nabízeny klientům.

3) Není takové zhodnocení moc vysoké v současné době krize a nulových úrokových sazeb?

Není, fond totiž nenakupuje dluhopisy za podmínek jako drobný retailový investor. Zpravidla nakupuje dluhopis pod jeho nominální hodnotou a nezatížen provizí distribuce. Díky tomu většina financovaných projektů zvládne fondu platit lepší podmínky. Rovněž máme nižší daňové zatížení. Z toho pak těží naši investoři. 

4) Jaké jsou sektory a firmy, do kterých fond investuje?

Naše strategie je postavena zejména na nemovitostních společnostech, dále pak v oblasti zdravotnictví a obnovitelných zdrojích. Do těchto sektorů investujeme, protože jsme schopni je kvalitně analyticky pokrývat, a protože podle našeho názoru představují stabilní složku podnikatelského spektra.

5) Kolik dluhopisů z těch, co jsou vám nabídnuty, jsou do fondu i koupeny?

Z toho, co je nám aktivně nabídnuto je to úplné minimum. Zpravidla nesplňují naše požadavky na kvalitu emisních podmínek, výnos nebo ošetření rizik. Řádově jsou to jednotky procent případů, které tímto sítem projdou. Snažíme se vhodné emitenty i aktivně vyhledávat sami z řad kvalitních firem a projektů pomocí našich podnikatelských kontaktů či kontaktů našich partnerů z řad finančních distributorů. Od všech emitentů vyžadujeme přísné kovenanty (omezení) v emisních podmínkách.

6) Jak tyto kovenanty fungují?

Práva a povinnosti jak emitenta, tedy firmy, která dluhopis vydává, tak investora (a je jedno, zda je to fyzická osoba nebo fond) do takového dluhopisu jsou upraveny v emisních podmínkách. Ty jsou závazné.

Obvykle si tak firmy tímto způsobem zavazujeme hned k několika povinnostem, které musí plnit. Může to být třeba maximální limit zadlužení, minimální podíl vlastních zdrojů, informační povinnosti, zákaz plateb typu dividendy, splácení vlastnických půjček nebo povinnost zřídit zajištění dluhu. Bez přítomnosti závazků emitenta o investici vůbec neuvažujeme. Navíc z velké části říkáme emitentům, jaké závazky mají do emisních podmínek začlenit předtím, než dluhopisy vydají.

7) Jak je dluhopis do fondu oceňován?

Máme vlastní valuační model, který nám musela posvětit nezávislá autorita (Grant Thornton Valuations) a posléze depozitní banka (UniCredit Bank), která vede účet fondu.

Vytvořili jsme tak oceňovací model burzovně neobchodovaných dluhopisů, který je postaven na mezinárodním srovnání finančních ukazatelů v daném podnikatelském odvětví. Ten nám na základě tvrdých dat jako je výše aktiv nebo výše zadlužení řekne, jak na tom daná firma ekonomicky je. Pak ji porovná s ostatními firmami, které podnikají ve stejném odvětví a posoudí tak její kvalitu. Podobně tuto metodu využívají v ocenění svého majetku i banky. Pro zájemce je celý valuační model v plném znění zveřejněn v sekci dokumenty. 

8) 1 milion je příliš vysoká minimální částka k investování do vašeho fondu

Na trhu vidíme, že mnoho investorů investuje řádově stovky tisíc korun do jednotlivých emisí dluhopisů. Jejich investiční portfolia pak zpravidla přesahují požadovaný 1 milion korun. A s námi mohou investovat do širšího počtu instrumentů bezpečněji.

Těm investorům, kteří nechtějí investovat 1 milion korun celý do Fondu ČKD se nabízí se cesta rozdělení částky do několika fondů v rámci jedné investiční společnosti. V našem případě Codya IS, kde najdete i fondy jako Wine Management, TRIKAYA nebo Solek, do kterých je možno částku 1 milionu korun rozdělit. Takové porfolio je pak pro klienta více diverzifikované a na investici do jednoho fondu pak stačí i nižší statisíce korun.

9) Proč volit fond a ne jednotlivé dluhopisy

3 důvody:

1. Diverzifikace
Fond investuje do různých emitentů v různých sektorech. Krom přenesení odpovědnosti na fond za výběr toho správného dluhopisu je tak sníženo celkové riziko.

2. Menší daňové zatížení a reinvestice výnosů
Dluhopis při přímé držbě je zdaněn 15% srážkovou daní z výnosu. Fond daní 5 % z dosažené zisku. Přijaté výnosy z dluhopisů pak reinvestuje. Díky této kombinaci na stejném horizontu klient dosahuje vyššího výnosu.

3. Dostupnost peněz
Fond sice účtuje do doby tří let od investice výstupní poplatky, viz dále, ale v případě potřeby jsou peníze dostupné i dříve, a to na kvartální bázi. Beze ztráty pak klient může z fondu vystoupit zpravidla již po roce (díky dosaženému výnosu). I přes existenci výstupních poplatků je dostupnost peněz na zcela jiné úrovni, než při přímé investici do dluhopisu. Zkuste takový dluhopis na trhu přeprodat. Na úrovni emitenta je to takřka nemožné nebo za cenu velkých ztrát (výkupy v desítkách procent pod jeho nominální hodnotou).

10) V ceníku fondu jsou výstupní poplatky. Proč?

Fond potřebuje čas na realizaci své investiční strategie. Výstupní poplatky jsou rozděleny pro klienty do 10 milionů korun a nad tuto hodnotu. Je to z důvodu ochrany ostatních investorů. Představte si situaci, kdy přijde velký investor s významnou částkou, fond je zainvestuje a investor po půl roce bude chtít peníze vybrat. Toto chování by mohlo ohrozit stabilitu fondu. Chceme tedy, aby klienti dodržovali investiční horizont, který je tříletý.